Hetprivacybeleid, GDPR de bescherming van uwpersoonsgegevens is een prioriteit voor ons.

Debescherming van uw persoonsgegevens is zeerbelangrijk voor ons. Daarom doen wij ons besteuw privacy beschermen tegen mogelijk misbruiken het slechts indien nodig gebruiken en op een bepaalde manier veroorzaakt dat geen kwaad.Om die reden, zouden wij u over hoe willeninformeren wij verwerken en de gegevensopslaan u aan ons tijdens onze zakelijke relatieen verrichting van de website verstrekt. Deinformatie is hieronder bedoeld om u over hoe te informeren wij wat betreft algemene statistischeinformatie evenals persoonlijkeidentificatiegegevens en ons gebruik van koekjeswerken. U zult ook over de overdracht vanpersoonsgegevens aan derden te weten komen.Wij onthullen aan u hierbij dat al verstrektgegeven overeenkomstig de toepasselijke wetwordt behandeld van Tsjech en SR en de EU-(GDPR).

 

Algemene Statistische Informatie en Zijn Gebruik

Telkens als u onze injectec website bezoekt, worden wij voorzien van één of ander statistischgegeven dat verder wordt verwerkt en verzameld.Door wet, zijn deze gegevens inbegrepen in decategorie van „algemene statistische informatie“en hun gebruik en verwerking worden altijdgeregeerd door de toepasselijke wetgeving. Hetstaat ons toe ook om te zien of de klant de voor het eerst (uniek bezoek) of herhaaldelijk websitebezoekt. Al statistische informatie wordt verwerktin massa, niet individueel. Dientengevolge,kunnen wij uitvoerige gegevens voor eenbepaalde periode of voor een bepaald product eneen subpagina hebben. Het is belangrijk om te benadrukken dat wij verwerven of geenpersoonlijk identificeerbare gegevens vanbezoekers of klanten voor statistische doeleindenverwerken.

 

Wat is de statistische informatie die wij hebbenontvangen?

Wij geven om algemene statistische informatie.Gebaseerd op het, kunnen wij een overzicht vanproductpopulariteit, websitebezoeken, e-winkelen, natuurlijk, werkbelasting hebben. Gebaseerdop deze informatie, kunnen wij deproductaanbieding bijgevolg verbeteren en dealgemene prestaties van onze websiteverbeteren.

 

Wat kunnen wij onder algemene statistischeinformatie omvatten?

De algemene statistische informatie is een vrijbreed concept, dat slechts zeer weinigen volledigbegrijpen. Daarom zouden wij u willen informerendie deze informatie omvat:

      - Websiteverkeer

      - Tijd aan website wordt doorgebracht die

      - Tijd door de bezoeker aan de website wordtdoorgebracht die

      - De uniciteit van het bezoek of zijn frequentie

 

Persoonlijke Identificatiegegevens en HunInzameling

Aangezien wij de distributie en de verkoop vaninjecteurs behandelen, gebruiken wij sommigevan uw persoonlijke identificatiegegevens vooronze zaken. Natuurlijk, gebruiken wij enverwerken deze die Informatie op uwtoestemming wordt gebaseerd. Jammer genoeg,is het niet mogelijk om tot de producten opdracht te geven zonder persoonsgegevens te verstrekken. Nochtans, hebben de kopersbetroffen geen gevoel nodig dat wij dezeinformatie aan andere partijen zonder hun kennisen toestemming zullen verstrekken of hen zullenverkopen. Het persoonsgegeven is veilig in onsland en, zoals voor het sluiten van deaankoopovereenkomst en het verzenden van degoederen naar uw gekozen adres slechts indien nodig gebruikt.

 

 

GDPR

De Algemene Gegevensbescherming verordening (GDPR)

 

Wat is GDPR voor persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie verwijst naar om het even welke informatie die met een bepaaldindividu, d.w.z., de informatie met elkaar in verband brengt volgens dewelke een bepaaldepersoon kan worden geïdentificeerd. Om eenvoorbeeld te geven, omvat het persoonsgegevennaam, geslacht, leeftijd, datum van geboorte, persoonlijke status, IP adres, organisatorischegegevens, e-mailadres, telefoonnummer ofandere identificatiegegevens. Dit implice.

Wij hebben reeds een verenigbaar niveau vangegevensbescherming en veiligheid. Nochtans, beslisten wij GDPR tegen April 2018 vooraf voor te bereiden. 

 

Stappen moesten wij nemen:

   - Het risico assessment − We voerde eenonderzoek en een controle uit in het hele bedrijfom te identificeren en te beoordelen welkepersoonsgegevens wij bezitten, waar het uitkwam, hoe en waarom het wordt verwerkt en wietoegang tot het heeft

   - Het beleid en Procedures − We hebben nieuweprivacybeleid en praktijken om aan GDPR-vereisten met toepasselijkegegevensbeschermingwetten uitgevoerd te voldoen.

In toevoeging aan deze beleid en procedures, richtten wij een e-mail aan alle beïnvloedeindividuen om het recht na te leven totpersoonlijke informatie toegang te hebben. U kuntwillen het weten:

   - welke persoonlijke informatie wij over u als klanthebben

   - het doel van hun verwerking

   - persoonsgegevenscategorieën

   - hoe lang de informatie zal worden opgeslagen

   - de ontvangers waaraan deze informatie zal ofniet meegedeeld

 

Recht van Schrapping:

Bovendien hebben onze klanten het recht om deschrapping van persoonsgegevens of om debeperking van hun verwerking overeenkomstig gegevensbescherming wetten te verzoekenevenals het recht een klacht in te dienen. Voor deeerste vermelde optie, hebben wij eenonmiddellijke schrapping van persoonsgegevens over onze website voorbereid. Deze eigenschapstaat schrapping van uw persoonlijke informatiedoor een knoop in uw klantendienst eenvoudig te drukken toe. De schrapping vindt onmiddellijk, zelfs op het serverniveau plaats. Na dergelijkeschrapping van persoonsgegevens, hebben wijgeen persoonsgegevens buiten een e-mailadresen een gecodeerd wachtwoord. Dit gegevenwordt gebruikt om de klantenrekening te controleren. Als u niet wenst blijven uw rekeninggebruiken, verzend enkel een e-mailverzoek om eender welke resterende persoonlijke informatiete verwijderen. Dit verzoek zal zonder onnodige vertraging binnen 72 uren worden goedgekeurden alle persoonlijke en organisatorischegegevens van die rekening zullen permanentverwijderd worden uit onze server.

Wij streven ernaar om de veiligheid en debescherming van verwerkte persoonsgegevensvolgens gegevensbescherming tot op hedenverordeningen te verzekeren. Wij hadden altijdeen efficiënt gegevensbeschermingprogramma,maar wij erkennen de behoefte en het belang omdit programma bij te werken en uit te breiden om GDPR-aan vereisten te voldoen. Wij nemenernstig de privacy en de veiligheid van depersoonsgegevens van iedereen en nemen elkemogelijke voorzorgsmaatregel om dit gegevendienovereenkomstig te beschermen en te beveiligen. Wij hebben ook veiligheid voor APIs,toegangsbeheer, wachtwoorden,gegevensencryptie of toegangsbeperkingen aanonbevoegde mensen.  Voorts proberen wij nog om informatie te verstrekken en leiden ons personeel op het gebied van GDPR-regelgeving op om de hoogstenormen in dit opzicht te handhaven.

Wij verwerken geen gegevens betreffende rassenof etnische oorsprong, politieke standpunten, godsdienst, filosofisch geloof, vakbondslidmaatschap, gezondheidsstatus, seksuele geaardheid of definitieve overtuiging.