14-dag Money-back Waarborg van Ontvangstbewijs van de Orde

Bevolen goederen ontmoette uw uwverwachtingen niet of bent u om welke reden dan ook niet bevallen met uw aankoop? Het ismogelijk, natuurlijk, om uw goederen binnen 14dagen te terugkeren, zonder enige verklaring te verstrekken. Gelieve te merken op dat deteruggekeerde goederen zowel onbeschadigd alsongebruikt zouden moeten zijn. De klant zal de het verschepen kosten moeten betalen.

 

Ontbroken Leveringsbescherming

Wij taxeren onze klanten en streven ernaar omhen van de best mogelijke klantendienst te voorzien. Daarom bieden wij u ook een veiligelevering aan. Voor het geval dat uw orde wordtverloren of beschadigd, zullen wij u nieuwe dievrij van last verzenden, op uw originele ordewordt gebaseerd. Wij zorgen ervoor u altijdtevreden met de bevolen goederen bent. Denieuwe orde zal naar u op een alternatieve datumworden verzonden.

 

Warranty Not Limited door Afstand in mijlen

Een garantie wordt van 12 maanden aangebodenvoor gerenoveerde brandstofinjectors en niet doorafstand in mijlen beperkt. De klanten worden nietonderworpen aan enige beperkingen en kunnenvolledig voordeel van de vervoersmiddelennemen. Een standaardgarantie wordt van 24maanden verstrekt voor nieuwe brandstofinjectors (voor particuliere klanten).

 

Het Protocol van testresultaten

Alle gerenoveerde gekochte brandstofinjectorszullen een testrapport en misschien toegewezennieuwe codes worden gegeven.

 

Controledelen door VIN Code

Niemand is geboren een meester en daarom ishet begrijpelijk dat u het verkeerde type van deinjecteur kunt kiezen. Informeer ons over VIN vanuw auto en wij zullen gelukkig zijn om te controleren of de brandstofinjectors of niet vooruw behoeften geschikt zijn. In het geval datandere injecteurs worden gekocht, zal devolgende stap worden besproken. De klant kanworden terugbetaald of, alternatief, geschikt delevering van geschikte brandstofinjectors.

 

 

Terugbetaling van een Terugbetaalbare Stortingbinnen 3 dagen

Na het ontvangen van uw oude injecteurs, zal hetniet mogelijk zijn om uw terugbetaaldeterugbetaalbare stortingen terug te betalen. U zultuw terugbetaling het recentst binnen 3 -dagenperiode ontvangen.

 

Het vrije Verschepen

Wij bieden het vrije en verzekerd (tot 1000 EUR) verschepen voor alleverzendingen aan de Verenigd Koningkrijk en het grondgebied van de EuropeseUnie lidstaten aan.

 

 

Algemene Voorwaarden 

1) Inleidende Bepalingen

a) Bedrijfstermijnen van Injectec, de exploitant is het bedrijf INJECTEC EUROPE s.r.o., ID: 21500967, (hierna als „Verkoper wordtbedoeld“) belast met de verkoop vanbrandstofinjectors, regel de contractueleverhoudingen, rechten en de verplichtingen dievan het aankoopcontract de het gevolg zijn dietussen de Verkoper en een fysieke die persoon(hierna wordt besloten als „Koper wordt bedoeld“)door de Internet-opslag door de Verkoper, in overeenstemming met de geldige wettelijkeverordeningen van de Verenigd Koningkrijk. De Online die Opslag door deVerkoper in werking wordt wordt gesteld wordtgevestigd op het online adres: wetboek-website (als „Online Opslag hierna wordt bedoeld die“).Een alternatieve geschil resolutie-oplossing isook beschikbaar door de online vorm bij:wetboek.

b) De huidige Bedrijfsvoorwaarden het zijn niet opde conclusie van een aankoopcontract van toepassing met een juridische entiteit namens deKoper of een persoon die een orde in de loop vanzijn bedrijfs of eigen ondernemingentermijningaat.

c) Als deel van het verkoopcontract tussen deVerkoper en de Koper wordt besloten, is hetmogelijk om wijzigingen van debedrijfsvoorwaarden het te bespreken die dehuidige bedrijfsvoorwaarden met voeten treden.

d) Het verkoopcontract, de bedrijfsvoorwaardenen de informatietekst betreffende de bescherming van persoonsgegevens worden gehandhaafd inde Tsjechische taal. Bedrijfsdie de termijnen ende informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens maken deel van eenverkoopcontract tussen de Koper wordt beslotenen de Verkoper uit.

e) De Verkoper heeft de mogelijkheid om deVoorwaarden het en de informatietekst op debescherming van persoonsgegevens te wijzigente veranderen of bij te werken. Deze maatregelenin geen geval vooroordeel door de rechten en deverplichtingen die van het effect van de vorigeversie van de Voorwaarden het en deinformatietekst betreffende de bescherming van persoonsgegevens het gevolg waren. Debovengenoemde teksten worden geplaatst op dewebsite van de Verkoper en zijn altijdbeschikbaar aan de Koper.

 

2) Het sluiten van de Aankoopovereenkomst

a) De Online die Opslag door de verkoper in werking wordt gesteld omvat een aanbieding vanbrandstofinjectors die een beschrijving en deaankoopprijs bevatten. De prijzen wordenopgegeven met inbegrip van de belasting. Debovengenoemde informatie is geldig voor de duurvan de Online Opslagbeschikbaarheid. De OnlineOpslag bevat ook informatie over de kosten ombrandstofinjectors te leveren. De online winkel injectec.net wordt gericht op het verkopen vannieuwe en gerenoveerde brandstofinjectors.

b) De aankoopovereenkomst wordt geslotenbuiten het bureau van de kleinhandelaar door deVerkoper website, waar de Online Opslag wordt gevestigd.

c) In gevallen wordt een aankoopovereenkomstgesloten op een internationaal niveau tussen deVerkoper en de Koper, de Koper erkent dathe/she de uitgaven verbonden aan om het even welke inklaring draagt of andere die lasten doorde wetten van de bijzondere staat wordtgeregeerd.

d) De nieuwe overeenkomst van debrandstofinjectieaankoop wordt gesloten over dewebsite van de Verkoper door middel van eenordevorm de Koper waarwordt voorzien van, nahet opnemen van het geselecteerde product ineen virtueel boodschappenwagentje. Deze vormmoet door de Koper worden voltooid. Naast hetverstrekken van informatie over de de bevolenbrandstofinjectors, betaling en leveringsmethodesdie, bevat de vorm ook de het contactinformatievan de Koper, wordt vereist de orde te voltooien.

e) Alvorens de orde te verzenden, heeft de Koperhet recht om en, indien nodig de gegevens te controleren te wijzigen of uit te geven die hij isingegaan. De orde wordt verzonden door te drukken „verzendt“ knoop, die onder de ordesummiere vorm kan worden gevonden.

f) Er zijn twee mogelijke opdracht te geven totmanieren remanufactured brandstofinjectors of,met andere woorden, de injecteurs die volledigereparaties zoals het vervangen van allenoodzakelijke delen of het herstellen van debrandstofinjectors aan hun originele, nieuwe staathebben ondergaan.

- De eerste optie (als „voer voor uw injectiesvooraf“ wordt bedoeld) voor de aankoop vangerenoveerde brandstofinjectors staat demogelijkheid om originele injecteurs toe vooraf te sturen die. In dit geval, is er geen terugbetaalbarestorting.

- De tweede variant (in Injecteur duidelijk zoals„met inbegrip van een terugbetaalbaredeposit−with het terugbetaalbare bedrag perstuk“) staat de aankoop van gerenoveerdebrandstofinjectors toe, die de klant vereisen omzijn gerenoveerde injecteurs te houden, wat,bijvoorbeeld betekent, dat hij of zij niet om naarde autohersteller te hoeven terug te keren. In dit geval, heeft de Injecteur eenvooruitbetalingssysteem van betaling op hetopdracht geven tot.

De terugbetaalbare storting zal naar de klantbinnen 3 dagen na levering van de origineleinjecteurs aan het verstrekte terugkeeradres zijnteruggekeerd. De klant draagt deverantwoordelijkheid om de originele injecteursbinnen 14 dagen na levering van degerenoveerde injecteurs en in een normaleslijtage-en-scheurvoorwaarde te sturen. De klanterkent dat een reservestorting niet vooringespoten, gebroken of ontmantelde injecteurszal terugbetaald worden.

g) De orde wordt bindend voor zowel de Verkoperals de Koper wanneer de Koper een orde via deordevorm verzendt en de Verkoper de ordebevestigt. Een ontvangstbewijs en de verwerkingvan de orde worden verzonden naar de Koper viaeen e-mailbericht.

h) Door de ordevorm te verzenden, gaat de Kopermet de Verkoper akkoord gebruikend e-mail ominformatie mee te delen en te vervoeren aankopers.

 

3) Betalingstermijnen

a) De Verkoper laat de Koper toe om voor de ordete betalen, die het verschepen ook kosten omvat,gebruikend verscheidene methodes. De Koperkan beslissen welke één van de aangebodenvarianten het meest aangewezen voor hem is.

b) De betalingsmethodes die kunnen wordengebruikt om voor de orde door de winkel vanInternet van de Verkoper te betalen omvatten:

- Bankoverdracht aan de verkoper, de van wiebankrekeningsdetails vermeld o in deordebevestiging zijn

- Creditcards

c) Zodra de prijs van de orde met inbegrip van dekosten van het vervoer wordt geregeld, zal deVerkoper een belastingsdocument aan de Koperuitgeven.

d) In het kader van het Akte van Verkoopverslagen, heeft de Verkoper deverplichting van het uitgeven van eenontvangstbewijs aan de Koper. Gelijktijdig, moethij de ontvangen opbrengst met debelastingsbeheerder of bij laatst binnen 48 urenin het geval van online registreren technischedefecten.

 

4) Belastingschuld

a) De prijzen van de individuele brandstofinjectorsworden gespecificeerd op de website van deVerkoper met inbegrip van de belasting, die in hetmomenteel geldige bedrag volgens de huidigewettelijke verordeningen van de Verenigd Koningkrijk wordt verklaard.

 

5) Terugtrekking van het Contract

a) De Terugtrekking van het contract volgt dehuidige wettelijke verordeningen van krachtaangaande het grondgebied van de Verenigd Koningkrijk, hoofdzakelijk door geselecteerdebepalingen van het Burgerlijke wetboek.

b) De Koper erkent dat het niet mogelijk om zichvan de aankoopovereenkomst is terug te trekkenwanneer de laatstgenoemde met volledigvoorlichting van het feit is besloten dat degeselecteerde goederen werden gewijzigd ofanders volgens de verzoeken van de Koperwerden veranderd.

c) Overeenkomstig Sectie 1829 (1) van hetBurgerlijke wetboek, heeft de Koper het recht zichvan het aankoopcontract binnen 14 dagen vanafde datum van ontvangstbewijs van debrandstofinjectors terug te trekken. Dit die recht isniet op het geval van toepassing in Artikel 4 (b)wordt bedoeld.

- Een terugtrekking van het verkoopcontract kannaar de Verkoper via elektronische communicatie(per e-mail) worden verzonden.

- De berusting kan ook in geschreven die vormnaar het adres worden verzonden van deVerkoper in de inleiding aan deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

- In geval van retournering van de goederen binnen 14 dagen, is een volledige retourzending van de bestelling vereist.

d) Als de Koper zich van het aankoopcontractterugtrekt, wordt het contract geannuleerd. DeKoper is daarom verplicht om naar de Verkoperde gekochte brandstofinjectors onmiddellijk te terugkeren.

- De punten moeten aan de Verkoper binnen 14dagen na de datum van terugtrekking van hetaankoopcontract worden geleverd.

- De Koper neemt nota's dat in het geval vanterugtrekking van het aankoopcontract, he/she deuitgave van het verzenden van debrandstofinjectors naar de Verkoper zal dragen.

e) In het geval van terugtrekking van het contractvan de Koper, onderneemt de Verkoper deverplichting van het terugbetalen van de Koper.

- De fondsen zullen naar de Koper zijnteruggekeerd op dezelfde manier zij aan deVerkoper werden geleverd.

- De Verkoper onderneemt de verplichting van hetterugkeren van de fondsen naar de Koper binnen14 dagen vanaf de datum van levering van deterugtrekking van de aankoopovereenkomst, op voorwaarde dat de brandstofinjectors zijnteruggekeerd of op aantoonbare wijze aan deVerkoper door de Koper geleverd.

- De Verkoper is niet verplicht om de fondsennaar de Koper te terugkeren alvorens debrandstofinjectors zijn teruggekeerd of minstenswordt een bewijs in dit opzicht verzonden naar descheepvaartmaatschappij.

f) In het geval van schade of tekorten die op debrandstofinjectors voorkomen, heeft de Verkoperhet recht om de hoeveelheid geld proportioneel te verminderen dat naar de Koper zijn moetteruggekeerd.

g) Zo ook, de Verkoper eveneens het recht heeftom zich van het verkoopcontract terug te trekkenzolang de Koper de brandstofinjectors heeftovergenomen.

In het geval van terugtrekking van hetverkoopcontract door de Verkoper onder (G),wordt de laatstgenoemde verplicht die de fondsenonmiddellijk te terugkeren van de Koper wordenontvangen.

 

6) Brandstofinjectorslevering

a) De Verkoper is verplicht die debrandstofinjectors aan het adres te leveren doorde Koper in de ordevorm wordt vermeld.

b) De Verkoper biedt ook het internationaleverschepen op alle beschikbare brandstofinjectors aan.

c) De Koper heeft de verplichting die de orde bijde bestemming goed te keuren in de ordevormwordt verklaard.

d) Als de Koper er niet in slaagt om debrandstofinjectors over te nemen, zullen dezenaar de Verkoper zijn teruggekeerd en laterzullen re-geleverd worden. De Koper erkent dathij of zij voor de kosten re-levert debrandstofinjectors volledig verantwoordelijk is.

e) Op het ontvangen van een verzending, moet deKoper de integriteit van het pakket en van zijninhoud controleren.

i. In het geval dat de Koper om het even welkeschade aan de verpakking identificeert, moet hijdit aan de drager onmiddellijk melden.

ii. Als de Koper de verzending in een voorwaardeontvangt die erop wijst dat een onbevoegdbinnendringen kan voorgekomen zijn, is he/sheniet verplicht om de levering van de drager over te nemen.

 

7) Rechten van Gebrekkige Prestaties

a) De Rechten en de verplichtingen vangebrekkige prestaties worden geregeerd door detoepasselijkeconsumentenbeschermingswetgeving.

b) De Verkoper is bijzonder verantwoordelijk voorhet feit dat de brandstofinjectors van om het even welke tekorten vrij zijn die de rechten van deKoper op het tijdstip van het bericht van delevering konden in gevaar brengen.

c) De Verkoper is ook verantwoordelijk voor hetfeit dat de geleverde die brandstofinjectors aande voorwaarde beantwoorden in de offerte wordtverklaard evenals aan de bepaalde onlineverstrekte beschrijving.

 

8) Andere Rechten en Verplichtingen

a) In het kader van deze bepaling die, verwervende kopers eigendomsrechten opbrandstofinjectors zodra zij de hoeveelheid geldterugbetalen in het aankoopcontract wordtgoedgekeurd en daarom de brandstofinjectorsverwerven.

b) Om het even welke klachten betreffende delevering kunnen naar de Verkoper viaelektronische communicatie wordenverzonden. De Verkoper is zo verplicht om deKopersinformatie te verzenden over debehandeling van zijn klacht, ook via elektronischecommunicatie.

Ordeannulering Form−Template

- Wij annuleren hierbij de orde om de volgendegoederen (*) van deze diensten te kopen:

- Bevolen/Geleverd

- Klantennaam

- Klantenadres

- Klantenhandtekening (slechts voor documentversie)

- Datum

______________
Schrap op passende wijze

 

9) De Persoonlijke Gegevensbescherming van dekoper

a) De Verkoper verbindt zich ertoe om depersoonsgegevens van de Koper overeenkomstigde toepasselijke Tsjech en de EU-wetgeving in dit opzicht te beschermen en te verwerken.

b) De Verkoper verbindt zich verder ertoe om opzijn website www.injectec.net een informatief document te plaatsen informerend de Koper overde aanwinst, de bescherming en de verwerkingvan de persoonsgegevens van de Koper.

c) TheBuyer komt overeen om persoonlijkeinformatie voor de uitvoering van de orde enaankoopovereenkomst te verstrekken.

d) De Verkoper is het ermee eens dat deverworven persoonsgegevens door de Koperuitsluitend voor de uitvoering van de orde enconclusie van het aankoopcontract zullen wordengebruikt.

e) De toestemming voor de verwerking vanpersoonsgegevens kan op elk ogenblik door deKoper worden herroepen.

 

10) Bedrijfsmededeling

a) Overeenkomstig de AlgemeneGegevensbeschermingverordening (GDPR) deInjecteur verzendt geen commerciële communicaties naar klanten, potentiële klanten ofgeregistreerde gebruikers.

 

11) Slotbepalingen van GTC

a) In het geval van een situatie niet door dehuidige Algemene Voorwaarden wordt gedekt, zal de Injecteur wijzigingen in werking stellen en zijnoplossing wordt geregeerd door de geldigewettelijke verordeningen van de Verenigd Koningkrijk.

b) Als het aankoopcontract op internationaalniveau wordt besloten, erkent de Koper dat indeze omstandigheden de conclusie van hetaankoopcontract, terugtrekking van hetaankoopcontract, enz., volgens de geldigewettelijke verordeningen van de Verenigd Koningkrijk zal worden geregeld.

c) De Verkoper komt openbaar te maken overeen- beschikbaar de huidige versie van de AlgemeneVoorwaarden en de Informatietekst voor deBescherming en de Verwerking vanPersoonsgegevens over de website www.injectec.net

 

12) Beperking van Aansprakelijkheid

12.1 Under deze voorwaarden, geen regelgevingsluit of beperkt onze aansprakelijkheid voor doodof verwonding toe te schrijven aan onzeachteloosheid uit.

12.2 Under regel 12.1, kunnen wij niet voorgewichtig (indirect), speciaal of misdadig dieverlies, schade aansprakelijk worden gehouden,kosten of uitgave, namelijk verlies van gegevensdoor het product, verlies worden veroorzaakt vanwinst, verlies van inkomen; afval van tijd of vrije tijd.

12.3 We kan niet voor schade verantwoordelijkworden gehouden door ongepaste installatie ofinstallatie van het product wordt veroorzaakt diedoor niet de bepaalde instructies, verwaarlozingvan onderhoud of misbruik uit te voeren dat wordtveroorzaakt.

12.4 We aanvaarden aansprakelijkheid slechtsvoor goederen die klaarblijkelijk gebrekkige toe te schrijven aan onze achteloosheid zijn. Onzeaansprakelijkheid is uitgesloten als de schadedoor een derde persoon wordt veroorzaakt, zoalsde fabrikant van de geleverde goederen, en bij voorkeur door hem of zijn verzekeraar kanworden geëist.

12.5 We zal niet voor het om het even welknalaten verantwoordelijk om eender welk vanonze die plichten gehouden worden uit te voerendoor speciale noodsituatiesituaties wordenveroorzaakt (natuurramp, natuurramp, staking).Onze totale aansprakelijkheid zal niet overschrijd 100% van de prijs betaalbaar voor degeleverd goederen wegens één of meerderegebeurtenissen (behalve dood of verwonding vanpersonen, zie 12.1).

 

13) Levering

Alle verzendingen zijn verzekerd. In het geval vaneen verlies van de verzending door de dragerwordt veroorzaakt, zal u een nieuwe dieverzending worden gegeven op uw orde, op eenbeschikbare leveringsdatum wordt gebaseerd,zonder extra last die.

 

a) Levering binnen de Nederland

De kosten van levering zijn 10 EUR. Er is geen extra prijs voorcontante betaling op levering.

Voor leveringen binnen de Tsjechische Republiek,vergt het gewoonlijk 3 werkdagen.

 

b) Levering binnen de EU (buiten de Nederland)

De levering aan de Europese Unie zijn 10 EUR. 

Voor leveringen binnen de EU, vergt hetgewoonlijk 3 werkdagen.

 

c.) Levering buiten de EU

De kosten van levering aan de landen buiten de Europese Unie zijn 25 Euro en het vergtgewoonlijk 5-7 werkdagen.

De het verschepen prijs hangt niet van de orde,de hoeveelheid of het ordegewicht af en blijftconstant hetzelfde.

 

14) Ecology - Wastes

Wij streven ernaar om het effect te minimaliserenvan onze activiteiten op het milieu.

a.) De Terugvloeiingsinjecties worden verzondenin het pakket dat eerder voor het verzenden vanuw oude injecties naar ons werd gebruikt.

b.) De verpakking gebruikt door de Koper om deinjecteurs voor herstellingen te sturen zal wordengebruikt om de opnieuw geïnjecteerde injecteursnaar u te sturen.

U kunt tot bestelwagen voor uw onbruikbareinjecteurs ook verzenden of op elk ogenblikopdracht geven en wij zullen hun verder recyclingbehandelen.

 

Deze Voorwaarden worden van kracht op 1.5.2024